1. سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

    سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)
  2. کیست بیکر (Baker’s Cyst)

    کیست بیکر (Baker’s Cyst)

    کیست بیکر (Baker’s Cyst) بورس متسع شده عضلات گاستروکنمیوس داخلی و سمی ممبرانوس در اثر تجمع مایع را کیست بیکر می نامند که اکثرا در ناحیه پشتی-داخلی زانو قرار دارد. این کیست در ۵۰% افراد بالای ۵۰ سال دیده می شود و اکثرا با فضای داخل مفصلی زانو ارتباط دارد...

    ادامه مطلب....