1. ورزش درمانی در سندرم خروجی قفسه سینه (TOS)

    ورزش درمانی در سندرم خروجی قفسه سینه (TOS)

    ورزش درمانی برای TOS ورزش هایی که در این قسمت خدمت شما توضیح داده می شوند، تمرینات بی خطری هستند که در اکثر مشکلات گردن از جمله رادیکولوپاتی (بیرون زدگی دیسک)، آرتروز مفاصل فست و درگیری های عضلانی – لیگامانی قابل استفاده می باشند. انجام این تمرینات باعث پایداری ستون...

    ادامه مطلب....