1. سندرم گیرافتادگی شانه (Shoulder Impingement Syndrome)

    سندرم گیرافتادگی شانه (Shoulder Impingement Syndrome)

    سندرم گیرافتادگی شانه (Shoulder Impingement Syndrome) سندرم گیرافتادگی شانه عبارت است از اختلال در فضای ساب آکرومیال که منجربه فشار بر تاندون‌ سوپرااسپیناتوس می‌گردد. این سندرم معمولا در ورزشکاران و کارگرانی که عمل دورکردن (ابداکسیون) شانه را به طور مکرر و در دامنه‌ای بیشتر از ۹۰ درجه انجام می‌دهند، اتفاق می‌افتد،...

    ادامه مطلب....