1. ورزش درمانی در بیماری دکورون (De Quervain’s Tenosynovitis Exercises)

  ورزش درمانی در بیماری دکورون (De Quervain’s Tenosynovitis Exercises)

  ورزش درمانی در بیماری دکورون (De Quervain’s Tenosynovitis Exercises) ورزش درمانی در کنار دیگر درمانهای ذکر شده یک اصل باشد و علاوه بر نقش درمانی و توانبخشی، از نظر پیشگیری نیز فوق العاده با اهمیت خواهد بود. توجه۱: در صورت بروز درد در حین اجرای کلیه ورزش ها، از انجام...

  ادامه مطلب....

 2. ورزش درمانی بیماری آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow Therapeutic Exercises)

  ورزش درمانی بیماری آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow Therapeutic Exercises)

  ورزش درمانی بیماری آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow Exercises) ورزش درمانی در کنار دیگر درمانهای ذکر شده می تواند بسیار مفید باشد و علاوه بر نقش درمانی و توانبخشی، از نظر پیشگیری نیز فوق العاده با اهمیت خواهد بود. در ابتدا ورزشهای کششی (stretching) توصیه می شود و در صورت...

  ادامه مطلب....