1. ورزش درمانی در اسکولیوز (Scoliosis Therapeutic Exercises)

    ورزش درمانی در اسکولیوز (Scoliosis Therapeutic Exercises)

    ورزش درمانی در اسکولیوز (Scoliosis Therapeutic Exercises) همانطور که ورزش نقشی کلیدی در پیشگیری، درمان و توانبخشی بسیاری از بیماران دارد و باید به نوعی جزو برنامه همیشگی مردم باشد، تمرینات ورزشی در اسکولیوز هم فوق العاده با اهمیت هستند.ورزش برای اسکولیوز به طورکلی شامل تمرینات کششی، تقویتی و تعادلی...

    ادامه مطلب....