1. آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow)

    آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow)

    آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow) آرنج گلف بازان (گلف البو) یا التهاب اپیکندیل داخلی (medial epicondylitis) یکی از علل شایع درد در اندام فوقانی است که معمولا در خانمها بیشتر از آقایان دیده می شود و به علت تخریب نسبی یا دژنراسیون محل اتصال عضلات فلکسور (خم کننده) مچ دست...

    ادامه مطلب....