1. گیرافتادگی مفصل رانی-لگنی (Hip or Femoroacetabular Impingement)

    گیرافتادگی مفصل رانی-لگنی (Hip or Femoroacetabular Impingement)

    گیرافتادگی مفصل رانی-لگنی (Hip or Femoroacetabular Impingement) این بیماری در ارتباط با تماس غیرنرمال سر و گردن استخوان فمور (ران) با استابولوم استخوان لگن و دفورمیتی (بدشکلی) در استخوان های مربوطه و در نهایت مفصل هیپ ایجاد می گردد و در پوزیشن های خاص باعث درد یا تشدید آن می...

    ادامه مطلب....