1. سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

    سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)
  2. “چرا درد را نباید تحمل کرد؟”

    “چرا درد را نباید تحمل کرد؟”

    “چرا درد را نباید تحمل کرد؟” در ابتدا لازم است تعریف علمی درد را برای خوانندگان گرامی توضیح دهم که شامل: “یک تجربه حسی ناخوشایند در ارتباط با آسیب بافتی واقعی یا بالقوه” می باشد. انواع درد درد به دو دسته کلی “درد نوروپاتیک” یا درد با منشأ عصب مثل...

    ادامه مطلب....