1. توانبخشی اختلال حرکتی دست در سکته مغزی (Hand Rehabilitation in Stroke)

    توانبخشی اختلال حرکتی دست در سکته مغزی (Hand Rehabilitation in Stroke)

    توانبخشی اختلال حرکتی دست در سکته مغزی (Hand Rehabilitation in Stroke) سکته مغزی یکی از عوامل مهم ناتوانی در جوامع به حساب می آید. نواقص حرکتی که به طور شایع بعد از سکته مغزی اتفاق می افتند معمولا منجر به بروز ناتوانی در بیمار می شوند. در حال حاضر ضایعات...

    ادامه مطلب....