1. آسیب تاندونی روتاتور کاف یا گیرافتادگی شانه (Shoulder Impingement)

    آسیب تاندونی روتاتور کاف یا گیرافتادگی شانه (Shoulder Impingement)

    پارگی روتاتور کاف یا بیماری گیرافتادگی شانه (Rotator Cuff Tendinopathy) آسیب تاندونی روتاتور کاف عبارت است از اختلال در فضای ساب آکرومیال که منجربه فشار بر تاندون‌ سوپرااسپیناتوس می‌گردد. این بیماری معمولا در ورزشکاران و کارگرانی که عمل دورکردن (ابداکسیون) شانه را به طور مکرر و در دامنه‌ای بیشتر از ۹۰...

    ادامه مطلب....