1. ورزش درمانی در وریدهای واریسی (Varicose Veins Therapeutic Exercises)

    ورزش درمانی در وریدهای واریسی  (Varicose Veins Therapeutic Exercises)

    ورزش درمانی برای وریدهای واریسی  (Varicose Veins Therapeutic Exercises) ورزش درمانی از طریق کاهش احتقان وریدی در ساق پاها، یکی از مهمترین اقدامات طب توانبخشی در پیشگیری و درمان بیماری سیاهرگ های واریسی می باشد. ورزش هایی که انجام آنها برای وریدهای سیاهرگی توصیه می شوند: پیاده روی (Walking) ساده...

    ادامه مطلب....