1. تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

    تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

    تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis) تنگی کانال کمر بطور کلی به چهار گروه تقسیم می شود: تنگی کانال میانی ستون فقرات یا نخاعی تنگی کانال ریشه های عصبی (root) یا کانال کناری (lateral canal) که خود به سه قسمت داخلی، میانی و خارجی تقسیم می شود تنگی کانال فورامینال...

    ادامه مطلب....