1. بانیون یا هالوکس والگوس (Bunion or Hallux Valgus)

    بانیون یا هالوکس والگوس (Bunion or Hallux Valgus)

    هالوکس والگوس (Hallux Valgus)  همان “انحراف شست پا” “بانیون” به برجستگی استخوانی و ضخیم شدگی بافت اطراف مفصل گفته می شود (شبه پینه)، که همراه است با هالوکس والگوس یا در برخی رفرنسها نام دیگر آن “هالوکس والگوس” یا همان “انحراف شست پا” نیز ذکر شده است. این بیماری شایعترین...

    ادامه مطلب....