1. انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) – 2

    انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) – 2

    انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) انگشت ماشه ای (Trigger finger) یک بیماری ماسکلواسکلتال شایع ناشی از حرکات تکراری است که منجر به التهاب تاندون های فلکسوری انگشتان می شود که در اثر این التهاب بیمار از خم و باز کردن بندهای انگشت خود شکایت دارد در مقاله...

    ادامه مطلب....