1. التهاب تاندون عضله دو سر بازویی (Bicipital Tendinitis)

    التهاب تاندون عضله دو سر بازویی (Bicipital Tendinitis)

    تاندونیت عضله دو سر بازویی (Bicipital Tendinitis) عضله “دو سر بازویی” یا “بایسپس” یکی از عضلات مهم بازوست که نقش اصلی آن خم کردن آرنج و چرخاندن مچ و ساعد به سمت خارج است. یک کار مهم دیگر این عضله کنترل مفصل و حرکات شانه می باشد. هر دو تاندون...

    ادامه مطلب....

  2. سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

    سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)