1. نکروز آواسکولر سر فمور (Femoral Head Avascular Necrosis)

    نکروز آواسکولر سر فمور (Femoral Head Avascular Necrosis)

    نکروز آواسکولر سر فمور (Femoral Head Avascular Necrosis) نکروز آواسکولر یا AVN که به آن “نکروز استخوان” نیز می گویند، در نتیجه کاهش خونرسانی (ایسکمی) به استخوان و مرگ سلولهای استخوانی و بافت احاطه کننده آن بروز می کند. این بیماری در ادامه ممکن است باعث شکستگی های متعدد و...

    ادامه مطلب....