1. پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

    پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

    پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain) پیچ خوردگی مچ پا در اصل کشش یا پارگی رباط یا لیگامان های مچ پا می باشد و یک علت شایع مشکلات در ورزشکاران و کلیه افراد غیر ورزشکار به خصوص آقایان و جمعیت جوان به سبب فعالیت بیشترشان می باشد. ۸۵% آسیب ها...

    ادامه مطلب....