1. شانه یخ زده یا کپسولیت چسبنده شانه (Adhesive Capculitis or Frozen Shoulder)

    شانه یخ زده  یا کپسولیت چسبنده شانه (Adhesive Capculitis or Frozen Shoulder)

    شانه یخ زده یا کپسولیت چسبنده شانه (Adhesive Capculitis or Frozen Shoulder)   این بیماری به دو شکل اولیه و ثانویه می باشد. “نوع اولیه” آن بدون علت زمینه ای است که شروعی آرام و تدریجی اما پیشرونده دارد و شامل سه فاز دردناک (التهاب)، خشکی (چسبندگی و فیبروز) و...

    ادامه مطلب....