1. آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow)

    آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow)

    آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow) آرنج تنیس بازان (تنیس البو) یا اپیکندیلیت لترال (lateral epicondylitis) یکی از شایعترین علل درد در اندام فوقانی است که معمولا در خانمها بیشتر از آقایان دیده می شود و به علت تخریب نسبی یا دژنراسیون محل اتصال عضلات اکستانسور مچ دست به اپیکندیل خارجی...

    ادامه مطلب....