1. تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

  تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

  تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis) تنگی کانال کمر بطور کلی به چهار گروه تقسیم می شود: تنگی کانال میانی ستون فقرات یا نخاعی تنگی کانال ریشه های عصبی (root) یا کانال کناری (lateral canal) که خود به سه قسمت داخلی، میانی و خارجی تقسیم می شود تنگی کانال فورامینال...

  ادامه مطلب....

 2. بیرون زدگی دیسک گردن و درگیری ریشه اعصاب گردنی (Cervical Radiculopathy)

  بیرون زدگی دیسک گردن و درگیری ریشه اعصاب گردنی (Cervical Radiculopathy)

  بیرون زدگی دیسک گردن و درگیری ریشه اعصاب گردنی (Cervical Radiculopathy) رادیکولوپاتی گردنی (درگیری ریشه اعصاب گردنی) معمولا با درد انتشاری به اندام فوقانیبروز می کند. نشانه های دیگر آن شامل ضعف عضلانی، کاهش حس و رفلکس ها در معاینه می باشند. شایعترین علت رادیکولوپاتی، بیرون زدگی دیسک و آرتروز...

  ادامه مطلب....