1. پارستزی پا و ساق (Foot and Leg Paresthesia)

  پارستزی پا و ساق (Foot and Leg Paresthesia)

  پارستزی پا و ساق (Foot and Leg Paresthesia) تعریف پارستزی (Paresthesia) یک حس غیرنرمال و ناخوشایند مثل احساس سوزن سوزن شدن، خواب رفتگی، بی حسی و کرختی، گزگز و مورمور، سوزش و بعضا خارش می باشد. “پارستزی در ساق و پاها یا زیر زانوها” می تواند علل بسیار متنوعی داشته...

  ادامه مطلب....

 2. تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

  تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

  تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis) تنگی کانال کمر بطور کلی به چهار گروه تقسیم می شود: تنگی کانال میانی ستون فقرات یا نخاعی تنگی کانال ریشه های عصبی (root) یا کانال کناری (lateral canal) که خود به سه قسمت داخلی، میانی و خارجی تقسیم می شود تنگی کانال فورامینال...

  ادامه مطلب....