1. درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

    درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

    درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia) درد ناحیه اطراف استخوان دنبالچه (کوکسیکس) در انتهای ستون فقرات می باشد. شایعترین علت آن ضربه مستقیم به استخوان دنبالچه یا بافت اطراف آن، به دنبال افتادن بشکل عمودی روی باسن یا زایمان طبیعی سخت می باشد. مشکل زمینه ای ممکن است شامل طیفی از...

    ادامه مطلب....