1. درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP) -2

    درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP) -2

    درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP) -2 دردهای میوفاسیال یکی از بیماری های شایع عضلانی اسکلتی هستند که منجر به کاهش عملکرد و تحمیل هزینه های درمانی زیاد برای بیمار می شوند. توجه: به غلط به این نوع بیماریها، سندرم گفته می شود. تریگر پوینت ها ( trigger point )...

    ادامه مطلب....