1. اسکولیوز (Scoliosis)

    اسکولیوز  (Scoliosis)

    اسکولیوز  (Scoliosis) یا انحراف ستون فقرات اسکولیوز به معنای انحراف جانبی و غیرطبیعی ستون مهره است به طوری که اگر ستون فقرات را از جلو یا پشت نگاه کنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده نمی شود و حالت قوسی شکل می گیرد. اغلب به زاویه کاب (Cobb angle)...

    ادامه مطلب....