1. درد دنده ای-جناغی (Costosternal Pain)

    درد دنده ای-جناغی (Costosternal Pain)

    التهاب دنده ای-جناغی (Costosternal Pain) این بیماری یک علت شایع درد قدام قفسه سینه (درد آتیپیک) می باشد که عامل ایجاد کننده آن ناشناخته است ولی عللی مثل ضربه، بیماری های مفصلی مثل آرتروز و روماتیسم، بدخیمی و همچنین حرکت بیش از حد “مفصل دنده ای-جناغی” تا حدودی مطرح هستند....

    ادامه مطلب....