1. اسکولیوز (Scoliosis)

    اسکولیوز  (Scoliosis)

    اسکولیوز  (Scoliosis) یا انحنای ستون فقرات اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره می باشد به طوری که اگر ستون فقرات را از جلو نگاه کنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده نمی شود و حالت قوسی شکل می گیرد. اغلب به زاویه کاب (Cobb angle) بیشتر یا مساوی...

    ادامه مطلب....