1. درد میوفاسیال عضله TFL یا بورسیت کاذب تروکانتر (Pseudotrochanteric Bursitis)

    درد میوفاسیال عضله TFL یا بورسیت کاذب تروکانتر (Pseudotrochanteric Bursitis)

     درد میوفاسیال عضله TFL یا بورسیت کاذب تروکانتر (Pseudotrochanteric Bursitis)   عضله تنسور فاسیا لاتا (TFL)، در قسمت خارجی ران قرار دارد و از بالای مفصل ران (outer edge of the iliac crest) تا زانو ادامه دارد و عضله ای بسیار مهم در پایداری مفصل زانو و ران در حین...

    ادامه مطلب....