1. سندرم پلیکا (Medial Plica Syndrome)

    سندرم پلیکا (Medial Plica Syndrome)

    سندرم پلیکا (Medial Plica Syndrome) چین یا پلیسه ای از لایه سینوویال (پرده نازک پوشاننده سطح داخلی کپسول مفصل زانو) را که به درون فضای مفصلی برجسته میشود. پلیکا Plica میگویند. پلیکا معمولا در قسمت داخلی زانو است یعنی قسمتی از زانو که نزدیک به زانوی مقابل است. علت بیماری...

    ادامه مطلب....