1. پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy) پرولوتراپی (prolotherapy) از ۲ واژه “پرولو” (prolo) که مخفف پرولیفراسیون به معنی رشد، تکثیر سلولی و در ادامه افزایش خونرسانی بافت است و دیگری کلمه “تراپی” (therapy) که به معنی درمان می باشد. پرولوتراپی در اصل مداخله تزریقی موضعی سرپایی (غیر بستری) به شکلهای داخل مفصلی یا اطراف...

  ادامه مطلب....

 2. آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow)

  آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow)

  آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow) آرنج گلف بازان (گلف البو) یا التهاب اپیکندیل داخلی (medial epicondylitis) یکی از علل شایع درد در اندام فوقانی است که معمولا در خانمها بیشتر از آقایان دیده می شود و به علت تخریب نسبی یا دژنراسیون محل اتصال عضلات فلکسور (خم کننده) مچ دست...

  ادامه مطلب....

 3. سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

  سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)
 4. آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow)

  آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow)

  آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow) آرنج تنیس بازان (تنیس البو) یا اپیکندیلیت لترال (lateral epicondylitis) یکی از شایعترین علل درد در اندام فوقانی است که معمولا در خانمها بیشتر از آقایان دیده می شود و به علت تخریب نسبی یا دژنراسیون محل اتصال عضلات اکستانسور مچ دست به اپیکندیل خارجی...

  ادامه مطلب....