گالری عکس

دکتر سروش و دکتر فاتح

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

پروفسور ماندگار و دکتر فاتح…………………………………………………………………………………………………………………….